Chrzest Św.

Dziecko przyjmuje chrzest w kościele parafialnym rodziców. W przypadku chrztu w innym kościele, należy uzyskać zgodę swojego proboszcza. Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w sobotę lub niedzielę podczas mszy.

Zgłoszenie chrztu, dokumenty

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się w biurze parafialnym, w celu ustalenia terminu.

Dokumenty potrzebne do chrztu:

• odpis aktu urodzenia dziecka,
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub był poza parafią,
• świadectwo ślubu cywilnego, jeśli rodzice zawarli tylko taki związek.

Dziecko do chrztu zgłasza przynajmniej jeden z rodziców.

Jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez zobowiązań prawnych), a praktykują swoją wiarę w tym co dla nich możliwe, żąda się oświadczenia na piśmie od rodziców i chrzestnych, będącego zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

 

Komunia Św.

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie Chrystus.

Pierwsza Komunia Św.

Po raz pierwszy do Komunii św. przystępują dzieci z klas 2 szkoły podstawowej. Pośrednie przygotowanie do Komunii św. dokonuje się w szkole. Przygotowanie bezpośrednie i liturgiczne dokonuje się w parafii zamieszkania dziecka. Miejscem przyjęcia pierwszej Komunii św. jest parafia zamieszkania dziecka.

Niezbędne dokumenty

Do przyjęcia pierwszej Komunii św. wymagana jest:
• metryka chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią,
• zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

Obowiązek przyjmowania Komunii Św.

Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym.

Post eucharystyczny

1. Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post.
2. Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw.
3. Chorzy o osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

Kto nie może przystępować do Komunii św.

Do Komunii św. nie mogą przystępować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Uczestnictwo w Eucharystii

Udział we Mszy św. jest obowiązkiem każdego katolika. Opuszczanie Mszy św. z własnej winy jest grzechem ciężkim. Ważne uczestnictwo we Mszy św. wymaga obecności fizycznej od początku do końca, czyli od znaku krzyża na rozpoczęcie do błogosławieństwa na zakończenie. Pełny udział we Mszy św. związany jest z przyjęciem Komunii św. Osoby, które z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, mogą korzystać z transmisji Mszy św. w radio lub telewizji. Mogą również korzystać z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ustanowionych po to, by Eucharystię zanieść chorym do ich domu.

 

 

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

O bierzmowaniu

Przez bierzmowanie wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i jako świadkowie Chrystusa zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Odbywa się ono w małych grupach.

Udzielanie sakramentu

Sakramentu udziela się młodzieży która kończy gimnazjum. Liturgia sakramentu odbywa się zasadniczo w parafii kandydata. W uzasadnionych przypadkach bierzmowania udziela się poza parafią zamieszkania. Dorosłym udziela się tego sakramentu kilka razy w roku w katedrze poznańskiej. Szafarzem sakramentu jest biskup.

Wymagania

Od kandydatów wymaga się:
• regularnego uczestnictwa we Mszach św. w niedziele i święta,
• regularnego przystępowania do sakramentu pokuty,
• uczestnictwa w katechezie szkolnej,
• udziału w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,
• uczestnictwa w nabożeństwach,
• odpowiedzialnego zachowania w kościele i na spotkaniach.
Kandydat wybiera sobie imię świętego lub błogosławionego patrona, którego pragnie naśladować w swoim życiu i apostolstwie. Może również pozostać przy imieniu chrzcielnym.

Dokumenty

Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wymagane są następujące dokumenty:
• metryka chrztu,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Świadek

Osoba, która przyjęła już sakrament dojrzałości, prowadząca życie chrześcijańskie, wybrana przez kandydata do bierzmowania. Jeśli to możliwe, jest nim jeden z rodziców.

 

 

Małżeństwo

Małżeństwo nie jest zwykłą umową ale sakramentem, będącym dla małżonków źródłem łaski Bożej. Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa obejmuje [w okresie trzech miesięcy]

• udział w katechezie przedmałżeńskiej,
• uczestnictwo w poradni rodzinnej,
• przystąpienie do sakramentu pokuty – 2 razy.

Sposób zawarcia małżeństwa

Małżeństwo osób ochrzczonych lub gdy przynajmniej jedna ze stron została ochrzczona w Kościele katolickim zawierane jest według formy kanonicznej określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Małżeństwo, ze względu na dobro małżonków, powinno posiadać także skutki cywilne. Ślub kościelny zawiera się po uprzednim zawarciu kontraktu cywilnego lub równocześnie z kontraktem cywilnym jako tzw. ślub konkordatowy. Liturgia sakramentu sprawowana jest podczas Mszy św.

Miejsce zawarcia małżeństwa

• parafia narzeczonej lub narzeczonego, gdzie jedno z nich mieszka przynajmniej miesiąc,
• inna parafia niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych, po uzyskaniu zgody biskupa lub własnego proboszcza.

Czas zawierania małżeństw

Małżeństwo można zwierać podczas całego roku kościelnego. W sytuacji gdy ślub miałby się odbyć w piątek lub w okresie Wielkiego Postu, należy przypomnieć nowożeńcom o szczególnym charakterze tego czasu.

Formalności w biurze parafialnym

Termin ślubu można uzgodnić z dużym wyprzedzeniem. Rezerwacje Mszy św. ślubnych na rok następny, przyjmowane są od września roku poprzedzającego.
Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z ks. proboszczem.

Wymagane dokumenty

• dowód osobisty,
• aktualna metryka chrztu do ślubu (z datą do 3 miesięcy wstecz), jeśli chrzest był poza parafią zawarcia małżeństwa,
• świadectwo bierzmowania (zwykle wpisane jest na metryce chrztu),
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej,
• zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach poradni rodzinnej,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące),
• akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
• w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka.

 

 

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych przyjmuje się w każdej poważniejszej chorobie, w podeszłym wieku, gdy niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości dopiero się zaczyna.

Jak udziela się sakramentu

Sakramentu udziela się przez namaszczenie olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Namaszcza się ręce i głowę, będące znakiem całej ludzkiej osoby i wyrażające jej aktywność w świecie.

Skutki sakramentu

Sakrament namaszczenia udziela choremu łaski Ducha Świętego, która wspiera człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia do znoszenia cierpienia. Pomaga choremu zwalczyć zło i otrzymać odpuszczenie grzechów.

Komu udziela się sakramentu

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się:
• tym, którzy będąc przytomni na umyśle, przynajmniej pośrednio o to proszą,
• w razie wątpliwości, czy chory jest osobą wierzącą,
• w razie wątpliwości czy chory ma używanie rozumu,
• dzieciom w niebezpieczeństwie śmierci, o ile doszły do używania rozumu, nawet jeśli nie przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii św.,
• w razie wątpliwości czy chory faktycznie umarł – dodaje się wówczas do formuły sakramentalnej zwrot „jeśli żyjesz”.

Kiedy nie udziela się sakramentu

Namaszczenia chorych nie udziela się:
• chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim,
• po śmierci człowieka.
W przypadku śmierci kapłan może pomodlić się przy zmarłym wraz z jego bliskimi. Wszystkich sakramentów udziela się żywym.

Częstotliwość przyjmowania

Sakramentu udziela się ponownie, jeśli chory powrócił do zdrowia, lub jeśli w tej samej chorobie stan człowieka staje się krytyczny.

Przyjmowanie sakramentu namaszczenia w domu

W domu należy przygotować:
• nakryty białym obrusem stół,
• krzyż,
• świece,
• wodę święconą i kropidło,
• szklankę czystej wody do picia dla chorego i łyżeczkę.
Podczas sprawowania sakramentu rodzina modli się razem z kapłanem.